3 Ağustos 2013 Cumartesi

Hz. İsa peygamberimizin sünnetine bağlı olarak gelecek

Hz. İsa peygamberimizin sünnetine bağlı olarak gelecek
Hz. İsa'yı tüm güzelliğiyle ve ihtişamıyla insanlar görecekler.

Ayetlerde ve hadislerde ahir zamanda Hz. İsa’nın tekrar yeryüzüne geleceği çok net bir şekilde bildiriliyor. Hz. İsa ölmemiş, Allah katına yükseltilmiştir. Çok kısa bir süre sonra tekrar yeryüzüne gelecek, Hz. Mehdi ile birlikteHıristiyanları ve Musevileri hak din olan İslam’a döndürecektir. Önce Hz. İsa’nın tekrar nasıl yeryüzüne gönderileceğinin ayette nasıl bildirildiğine bakalım: 
Ve: "Biz, Allah'ın Resulü Meryem oğlu Mesih İsa'yı gerçekten öldürdük" demeleri nedeniyle de (onlara böyle bir ceza verdik.) Oysa onu öldürmediler ve onu asmadılar. Ama onlara (onun) benzeri gösterildi. Gerçekten onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, kesin bir şüphe içindedirler. Onların bir zanna uymaktan başka buna ilişkin hiçbir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak öldürmediler. 
"Selam üzerimedir; doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak yeniden-kaldırılacağım gün de." (Meryem Suresi, 33) 
Hz. İsa tekrar yeryüzüne döndüğünde kendisi önce Hz. İsa olduğunu bilmeyecek. Yanında toplanan kişiler de ancak iman nuruyla onu tanıyabilecekler. Hz. İsa dünyaya geldiğinde geçmişini hatırlamayacak, annesi ve babası olmayacak. Hz. İsa geldiğinde Kuran’ı öğrenecek ve hak din olan İslam’a ve Hz. Mehdi’ye tabii olacaktır. Hz. İsa’nın Hz. Mehdi’nin arkasında namaz kılacağı da hadislerde bildirilmiştir. 
Hadislerde ve İslam âlimlerinin eserlerinde Hz. İsa'nın Kuran'a ve Peygamberimiz'in sünnetine tabi olarak geleceği şu şekilde açıklanmıştır: 
Kırk yıl Allah'ın kitabı ve benim sünnetimle hükmeder, vefat eder. 1 
Meryem oğlu İsa, Hz. Muhammed'i tasdik ederek, onun milleti (dini) üzere bir imam olarak ve adaletli bir hakem (hüküm verici) olarak inecek ve Deccal'i yok edecek.2 
Onunla (İsa ile) benim aramda hiçbir peygamber yoktur. O şüphesiz inecektir. Onu gördüğünüz zaman tanıyın! O, orta boylu, beyaza çalar kırmızı renktedir. Sarıya boyalı iki elbise içinde olacak. Yağmur yağmasa da saçından su damlayacaktır. İnsanlarla İslam için savaşacaktır. Mesihu'd-Deccal'i yok edecek, sonra yeryüzünde tam kırk sene kalacak. Sonra ölecek ve namazını Müslümanlar kılacaklardır. 3 
İslamdan başka (hiçbir dini) kabul etmeyecek... Din muttehid olacak... Allah'tan başka hiçbir kimseye ve hiçbir şeye ibadet edilmeyecek... 4 
Hz. İsa (as), Ümmet-i Muhammed'e peygamber olarak değil, şeriat-ı Muhammediyyeyi tatbik etmek için gelecektir. 5 
Hz. İsa inecek ve Resulullah Efendimiz'in şeriatına tabi olacaktır. 6 
Hazreti Muhammed'in şeriatı üzerine hüküm verecek, kendisi Peygamber olduğu halde Peygamber'e tabi olacak ve Muhammed'in ümmetinden olacak. Peygamberin ümmeti ve sahabisi olacak… Öyleyse o, sahabelerin en efdali olacak... 7 
Kaynak: 
1. (Suyuti, el-İ'lam bi Hükmi İsa, Süleymaniye Kütüphanesi, No. 1446/9) 
2. (Hakim, el Müstedrek, Cilt II, s. 309) 
3. (Buhari, Müslim, Ebu Davud ve Tırmizi, Büyük Hadis Külliyatı, Rudani, 5. cilt, s. 380) 
4. (Ruhu'l Meani, 7/60) 
5. (Alusi, el-Cevabu'l Fesih, I, 835) 
6. (Ebu'l Münteha, Şerhu'l Fıkhu'l Ekber) 
7. (Şınkıti, Edvaü'l Beyan, VII, 273) 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder