2 Eylül 2014 Salı

Hz. Mehdi’nin isimleri neler? -2


Hz. Mehdi’nin isimleri neler? -2
Bütün dünyanın gözü önünde Mehdiyet ilerliyor ve durdurulamıyor. Kaderin akışı bu şekilde.

Bugün Hz. Mehdi’nin isimleriyle ilgili yazımın ikinci bölümüne devam edeceğim. Hz. Mehdi zuhur ettiğinde Allah’ın izniyle Hz. İsa’nın arkasında namaz kılacaktır. Bununla ilgili hadis şöyledir:
“(İsa’nın) Beyt’ül mukaddes’e girişi ve müşahade yerine varışı, kutub makamından ayrıdır. Namazı geciktiren İmam ise Mehdi’dir. Zamanın kutbu olduğu halde namazı geciktirmesinin sebebi; velayet sahibinin Nübüvvet sahibine karşı saygı göstermesidir. İsa’nın onu öne geçirmesinin sebebi ise, İmam’ın zamanın kutbu olduğunu bilmesidir. Muhammed (AS) dini üzerine onun arkasında namaz kılması ise; ona iktida ederek zahiren ve batınen feyz elde etmek istediğindendir. Allah daha iyi bilir.”
Hz. Mehdi’nin “Mehdi” olarak anılmasının sebebi ise hadislerde şöyle bildirilir:
Cabir b. Yezid el-Co’fi, İmam Muhammed Bakır-dan rivayet ediyor:
… Mehdi’nin Mehdi diye isimlendirilmesinin sebebi şudur ki; gizli bir işe doğru yönlendirilecek, Tevrat ve diğer Semavi kitapları Antakya’da bir mağaradan çıkartacak ve Yahudiler arasında Tevrat’la, Hıristiyanlar arasındaİncil’le hükmedecektir.
Ma’mar b Hişam, Matar’ül- Verrak’dan, Kab’ül- Ahbar’dan rivayet ediyor:
O Mehdi diye adlandırılmıştır, çünkü; O gizli bir işe hidayet edilir (gizli bir işi görevlendirilir), Tevrat ve İncil’i, Antakya denilen bir yerden çıkartır…
Cabir bin Abdullahı Ensari der ki:
Herkim ona itaat ederse Allah’a itaat etmiş, her kim de ona karşı çıkarsa Allah’a karşı çıkmış olur. O gizli bir emre doğru hidayet edeceği için, onun adı Mehdi’dir. Tevrat’ı ve Allah azze ve celle’nin sair kitaplarını Antakya’daki bir mağaradan çıkaracak, Tevrat ehli olanlar arasında Tevrat ile, İncil ehli olanlar arasında İncil ile, Zebur ehli olanlar arasında Zebur’la, Kur’an ehli olanlar arasında ise Kur’an ile hükmedecek.
Mehdi’nin diğer isimleri şöyledir:
Ömer b. Zahir rivayet ediyor:
“Birisi, İmam Cafer Sadık’a; “Kaim’e, Emirel-müminin, diye selam gönderebilir miyiz”, diye sordu. İmam buyurdu; “Hayır Allah-u Teala bu lakabı sadece Hz. Ali’ye vermiş, ondan önce ve sonra kimse bu lakapla anılamaz.” Adam sordu: “Peki onu ne diye selamlayayım?” Hazretleri: “Selam olsun sana ey Bakiyetullah diyerek” buyurdu.
Peygamberimiz ahir zamanda olduğumuz bu dönemde zuhur edecek olan Hz. Mehdi’yi inkar edenlerin durumunu şöyle bildirir:
Fuzeyl bin Yesar şöyle der: İmam Muhammed Bakır’ın şöyle buyurduğunu duydum: “Her kim zamanının imamını tanımadan ölürse cahiliyet ölümü üzerine ölmüş olur. Ve her kim imamını tanırsa Kaim (Hz. Mehdi) aleyhisselam’ın zuhurunun erken veya geç olması, onun için fark etmez. Ve her kim imamını tanıyarak ölürse Kaim (Hz. Mehdi) aleyhisselam’ın çadırında olanlar gibidir.” (Gaybetul Numani, sf. 407)
Diğer imamları kabul edip Hz. Mehdi’yi inkar eden, tüm imamları kabul edip Hz. Muhammed’i inkar etmiş gibi olur:
Onbirinci İmam Hasan Askari dedi ki: “Allah’ın peygamberinden sonraki imamları kabul edip Mehdi’yi inkar eden kişi, tüm peygamberleri kabul eden, ama Muhammed reddeden kişi gibidir. Ve her kim Allah’ın peygamberini (Muhammed) inkar ederse Allah’ın bütün peygamberlerini inkar etmiş gibi olur. Bizim sonuncumuza itaat etmeniz birincimize itaat etmeniz gibidir ve sonuncumuzu inkar etmeniz birincimizi inkar etmeniz gibidir. Dikkat edin! Doğrusu Mehdi için Allah’ın korudukları dışında, tüm insanların şüpheye düşeceği bir gayb olacaktır.” (Ithbatu’l-hudat, Şeyh Hurr el-Amili, sf. 427)
Şimdi Hz. Mehdi’nin isimleri ile ilgili resimlerimize bakalım.
Hz. Mehdi 5 Hz. Mehdi 4 Hz. Mehdi 3 Hz. Mehdi 2 Hz. Mehdi 1

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder