16 Ağustos 2013 Cuma

Bir Kuran Mucizesi: Hz. Musa’nın denizi yarmasında tsunami etkisi

Bir Kuran Mucizesi: Hz. Musa’nın denizi yarmasında tsunami etkisi
Onlardan kimi ayakta kalmış, (hala izleri var, kimi de) biçilmiş ekin gibi yerlebir edilmiştir.

Firavun olarak Mısır kralları kendilerini ilah olarak görüyorlar, Hz. Musa’nın Allah’ı bir ve tek ilah olarak kabul etmesine ve anlatmasına karşı çıkıyorlardı. Hz. Musa böylesine azgın ve saldırgan bir kavme elçi olarak gönderilmişti. Hz. Musa onları ne kadar hak dine davet ederse etsin Firavun ve yakın çevresi asla Hz. Musa’ya boyun etmediler. İsyan ettiler ve onu öldürmekle tehdit ettiler. Hz. Musa’da onları Allah’ın çetin azabına karşı uyardı, fakat kibirle ve inatla direndiler. Hz. Musa içinde bulunduğu günahkâr topluma sürekli tebliğ yaparken bir yandan da halk sürekli belaya uğruyordu. Firavun başına gelen bunca beladan Hz. Musa’yı sorumlu tutuyordu. Bu yüzden onu Mısır’dan sürmek istediler. Bunun üzerine Allah’ta Hz. Musa’ya ve yanındaki müminlere Mısır’ı terk etmesini bildirdi: 
Musa'ya: 'Kullarımı gece yürüyüşe geçir, çünkü izleneceksiniz' diye vahyettik. Bunun üzerine Firavun şehirlere (asker) toplayıcılar gönderdi. "Gerçek şu ki bunlar azınlık olan bir topluluktur. Ve elbette bize karşı da büyük bir öfke beslemektedirler. Biz ise uyanık bir toplumuz" (dedi). Böylelikle Biz onları (Firavun ve kavmini) bahçelerden ve pınarlardan sürüp çıkardık. Hazinelerden ve soylu makam(lar)dan da. İşte böyle; bunlara İsrailoğulları'nı mirasçı kıldık. Böylece (Firavun ve ordusu) Güneş'in doğuş vakti onları izlemeye koyuldular. (Şuara Suresi, 52-60) 
Hz. Musa ve müminler denizin kenarına geldiklerinde Firavun ve adamları ile karşı karşıya geldiler. Bu arada Allah denizi yararak Hz. Musa’nın ve müminlerin geçmesine izin verdi. Firavun ve adamları ise azgın suların içinde boğuldular. Kuran’da bu mucize şöyle anlatılır: 
Bunun üzerine Musa'ya: "Asanla denize vur" diye vahyettik. Deniz hemencecik yarılıverdi de her parçası kocaman bir dağ gibi oldu. Ötekileri de buraya yaklaştırdık. Musa'yı ve onunla birlikte olanların hepsini kurtarmış olduk. Sonra ötekileri suda boğduk. Şüphesiz, bunda bir ayet vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değildirler. Ve hiç şüphesiz, senin Rabbin, güçlü ve üstün olandır, esirgeyendir. (Şuara Suresi, 63-68) 
Şuara Suresi'nin 63. ayetinde "vur" olarak çevrilen Arapça "idrib" kelimesi, aynı zamanda "açmak, ayırmak, bölmek" anlamlarına da gelmektedir. Bu ifadeyle ve devamındaki ayetlerde anlatılan olay ile, tsunami dalgasının oluşumuna işaret ediliyor olabilir. Çünkü tsunami dalgalarında da büyük miktarda su yer değiştirerek sığ sularda zeminin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Hz. Musa döneminde de tsunami dalgalarında olduğu gibi, sular birkaç yüz metre yanlara doğru toplanmış ve böylece deniz yarılmış olabilir. 
Ayrıca yukarıdaki ayetlerde suların görünümü dağlara benzetilmektedir. Tsunami dalgasında toplanan sular devasa bir tepe oluşturur1 ve bu dalgaların asıl kütlesi dipte olduğundan, dağ gibi bir görünüm alır. Dağlardaki gibi tsunami dalgasının da taban kısmı daha güçlü ve geniştir. Tsunami dalgalarında, bir yandan su derinliği azalırken, dalganın kütlesi genişleyerek yüksekliği artar. Dalga yüksekliği 30 metreye ulaşabilmektedir.2 Bu bakımdan suyun aldığı görünümün dağlara benzetilmesi çok manidardır. 
Tsunamiler bildiğimiz dalgalardan çok farklıdır, çünkü bu denizin derinliğinin tamamının hareket etmesi demektir. Bu derinlik çoğu zaman sadece yüzeyde kalmaz ve birkaç kilometreyi bulur. Bu nedenle çok güçlü bir enerjiye sahip olurlar ve çok yüksek hızlarda hareket ederler.3 Bilimsel açıklamalarda tsunami dalgaları ile ilgili şunlar bildirilmektedir: 
... Aslında tsunami dalgası hareket halinde olan dev bir su kitlesinin yalnız üst ucudur... Dalgalar okyanus yüzeyinde yalnız sığ bir tabaka oluştururken, tsunami okyanusun içinde yüzlerce metre derinliğe uzanabilir... Tsunami dalgalarını genellikle karanlık su "duvarları" şeklinde tarif ederler. Hemen gerilerinde duran yoğun su kitlesi nedeniyle dalgalar daha sonra sahil şeridinin üzerine kapanır ve kıyı tümüyle su altında kalır. 
... Deniz tabanının sınırları ve sahil şeridi dalgaların yüksekliğini belirleyen etmenlerdir ve bazen beklenmedik sonuçlar verebilir. 1993 yılında Japonya'da Okushiri'de meydana gelen tsunamide, kıyıya çarpan dalgalar yaklaşık 15–20 metre yükseklikteydi. Fakat belirli bir yerde dalgalar denizin içinde V şeklinde bir vadi oluşturdular ve suyu giderek daha dar bir alanda baskı altına aldılar. Sonunda su deniz seviyesinden 32 metre yüksekliğe ulaştı, bu yaklaşık 8 katlı bir bina yüksekliğiydi..4 
Kuran'da geçmişle ilgili bildirilen olayların, günümüzde tarihi kanıtlarla ve bilimsel gelişmelerle aydınlanması kuşkusuz ki Kuran'ın önemli bir mucizesidir. Hz. Musa ile birlikteki topluluğun geçeceği vakit suların çekilip, Firavun ve ordusu geçerken suların tekrar yükselmesi, Allah'ın müminlere yardımının açık bir örneğidir. Nitekim Hz. Musa bu zorlu anda Allah'a dayanıp güvenerek son derece güzel bir ahlak örneği sergilemiştir: 
İki topluluk birbirini gördükleri zaman Musa'nın adamları: "Gerçekten yakalandık" dediler. (Musa:) "Hayır" dedi. "Şüphesiz Rabbim, benimle beraberdir; bana yol gösterecektir." (Şuara Suresi, 61-62) 
Tsunami Oluşumu: 
Aşama 1—Başlangıç:
Tsunaminin deprem gibi bir sebebi varsa, deniz tabanı yukarı veya aşağı yükselir. Deniz tabanına uygulanan kuvvet, su kitlesini dikey hareket ettirerek yüksek dalgaların oluşmasına sebep olur. Bunun sonucunda kitlesel olarak su da yukarı veya aşağı hareket eder. 6 
Aşama 2—Ayrılma: Birkaç dakika içinde başlangıçta oluşan tsunami ikiye ayrılır, birisi okyanusta derinlemesine hareket ederken diğeri de yakındaki sahil şeridine ulaşır. 
Aşama 3—Yükselme: Sahil şeridine ulaşan tsunami dalgası, karaya ulaştığında, dağ gibi bir görünümle devasa bir yüksekliğe erişir. 
Aşama 4- Dalganın ulaşması: Önde giden dalganın sivrileşerek daha da yükseldiği görülür. Dalganın sahil şeridine ulaşan ilk kısmı çukur olan yeridir. Bu nedenle dalga öncesinde kıyıdan su çekiliyor gibi bir görüntü oluşur. 
Kaynaklar: 

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Tsunami 
2 http://www.eies.itu.edu.tr/sumatra/sumatra.htm 
3 http://www.crystalinks.com/tsunami.html 
4 http://www.wnet.org/savageearth/tsunami/index.html 
5 http://whyfiles.org/068tsunami/ 
6 http://walrus.wr.usgs.gov/tsunami/basics.html 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder