25 Ağustos 2013 Pazar

Hz. Mehdi’nin gelişinde şüphe yoktur!

Hz. Mehdi’nin gelişinde şüphe yoktur!
Peygamberimiz ahir zamanda gelecek olanHz. Mehdi ile ilgili muazzam detaylar vermiştir. Peygamberimiz tarafından detaylı olarak Hz. Mehdi’nin tarif edilmesi Hz. Mehdi’nin gelişinin inkar edilmesini imkansız kılar. İşte bu ahir zamanda Hz. Mehdi geldiğinde düzenlerinin bozulacağını düşünen yobazları, münafıkları kahrediyor. Peygamberimiz Hz. Mehdi’nin çıkış alametlerini de tek tek saymış, bunların da hepsi arka arkaya gerçekleşmiştir. Hz. Mehdi ile ilgilihadislerin sahih olduğu, mütevatir olduğu bakın hadislerde nasıl anlatılıyor:
"Tevatür", kelime anlamı olarak "kuvvetli haber, içinde yalan ihtimali olmayan ve bir cemaate dayanan kuvvetli haber" demektir. (Büyük Lugat-Tür-Dav, 3003) Hadis bilimcilere göre; bir haber birçok kişi tarafından rivayet edilmişse ve bu ravilerin biraraya gelip, haber uydurmaları, durumları itibarıyle mümkün değilse buna "Mütevatir" haber denilir.Birçok İslamalimi, Peygamberimizin Hz. Mehdi ile ilgili hadislerinin mütevatir olduğunu bildirmiştir:
İbni Hacer Askalani Fethü'l-Bari'de; Hz. Mehdi'nin bu ümmetten olacağı ve Hz. İsa'nın onun arkasında namaz kılacağına dair hadisler tevatür etmiştir, der. Şevkani de İsa'nın ineceğine dair hadislerin sayısının 29'a ulaştığını söyleyerek, bunları bir bir nakletmiş ve sonunda: "Bizim naklettiğimiz hadisler görüldüğü gibi tevatür haddine ulaştı. Bu beyanımızla şu sonuca varılıyor ki, beklenen Hz. Mehdi hakkındaki hadisler, Deccal hakkında hadisler ve İsa'nın inmesine dair hadisler mütevatirdir" demiştir. 1
Hz. Mehdi'nin geleceğine dair olan sahih hadisler tevatür niteliğini taşımaktadır.2
 
Onların zannına göre, Hz. Mehdi vefat etti; geçti gitti... Halbuki, bu babda gelen sahih hadis-i şerifler meşhurdur. Hatta tevatür-ü manevi derecesinde olup, taifenin sözlerini tekzip etmektedir. 3
Hz. Mehdi (a.s.)'nin geleceğine dair Resulullah'dan tevatür düzeyinde birçok hadis rivayet edilmiştir... 4
Hz. Mehdi'nin varlığı ve ahir zamanda zuhur edeceği, Peygamber ailesinden ve Fatıma oğullarından oluşu, tevatür ölçüsüne ulaşan hadislerle açıklanmıştır ve bu hadisleri inkar etmenin hiçbir anlamı yoktur... Tevatür ölçüsünü aşan, doğru ve açık hadislerde, Hz. Mehdi'nin Fatıma soyundan olup, dünya sona ermeden zuhur edeceği, zulüm ve haksızlıkla dolmuş olan dünyaya, adalet ve hakkaniyet getireceği, onun zamanında İsa Mesih'in gökten ineceği ve onun önderliğinde namaz kılacağaı kanıtlanmış bulunmaktadır.5
Kıyamet gününün en büyük alametlerinden birisi de, hakkında tevatür derecesini aşacak derecede hadis bulunan bir kişinin zuhur edeceğidir. Birçok hadis hafızları, Hz. Mehdi'nin Peygamber soyundan olduğunu kabul etmişlerdir, böyle mütevatır bir konuya sırt çevirmek yakışık almaz. Hak ehlinin inancına göre, Hz. Mehdi, İsa Mesih'ten ayrıdır. Hz. Mehdi, Mesih'ten önce zuhur edecektir. Bu konu Sünni bilginleri arasında, onların inancından sayılacak kadar yaygınlık kazanmıştır.6
Muhammed b. Ali Şevkani, "et-Tavzih..." isimli kitabında şöyle söylemiştir: ...Bunlar (Hz. Mehdi, Deccal ve Mesih ile ilgili rivayetler) hiç kuşku yok ki, mütevatır hadislerdir, Peygamber'in buyruğu hükmündedir... Buna göre, Deccal ve Mesih hakkındaki rivayetler mütevatır olduğu gibi Hz. Mehdi hakkındakiler de mütevatırdırlar...7
...Hz. Mehdi hakkındaki hadisler tevatür ölçüsünden çoktur. "Sünen", "Mesned" ve "Mu'cem" kitaplarında mevcuttur. 8
Kaynaklar:
  1. (Sünen-i İbn-i Mace 10/338)
  2. (Kıyamet Alametleri, s.193)
  3. (Mektubat-ı Rabbani, 2/250)
  4. (eb'ul-Hasan Muhammed b. Hasan el-Überi  Sicistani, Menakıb'üş-Şafii/Dr.G.Hüseyin Tacirineseb, Mehdilik ve İmam Mehdi, s.88 ve 405)
  5. (Şerif Muhammed b. Resul Berazenci Medeni, el-işae, s.184 ve 305 / Mehdilik ve İmam Mehdi, s.328)
  6. (Şemseddin Muhammed b. Ahmed Sefareyni, Levaih'ül-Envar'ülBehiyye şehri, C.2, s.74-76-86'dan özet)
  7. (Muhib b. Salih el-Bureyni, Ikd'üd-Dürer fi Ahbar'il-Muntazar, s.14-15 / Ebu Tayyib Muhammed Sıddık Kunuci, el-İzaetü... s.95 ve 130 / Mehdilik ve İmam Mehdi s.329)
  8. (M.Sıddık b. Hasan Kunuci, el-İzaetü... s.94)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder