3 Ağustos 2013 Cumartesi

Hz. Muhammed son peygamberse Hz. İsa nasıl geri dönecek?

Hz. Muhammed son peygamberse Hz. İsa nasıl geri dönecek?
Hıristiyanlar büyük bir özlemle Hz. İsa'nın geri dönüşünü bekliyorlar.

Kuran’da Hz. İsa’nın öldürülmediği ve Allah katına yükseltildiği ve tekrar yeryüzüne döneceği çok net bir şekilde ayetlerle bildirilir: 
"Selam üzerimedir; doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak yeniden-kaldırılacağım gün de." (Meryem Suresi, 33) 
Peygamberimiz de hadislerinde Hz. İsa’nın tekrar yeryüzüne geleceğini açıklamıştır. Fakat birçok insan hem ayetleri hem de hadisleri bilmedikleri için “Hz. Muhammed son peygamber değil mi, o zaman Hz. İsa nasıl tekrar gelecek” diye soruyorlar. Oysa Hz. İsa Hz. Muhammed’den sonra bir peygamber olarak değil, peygamberimizin şeriatını devam ettirecek ve dünyaya din ahlakını hâkim kılacak bir elçi olarak gelecektir. Hz. İsa tekrar dünyaya geldikten sonra Kuran’ı öğrenecek ve hak din olan İslam’a dönecektir. Hz. İsa’nın vesilesiyle Yahudiler ve Hıristiyanlarda Müslüman olacaklar ve İslam tüm dünyaya hâkim olacaktır. Hadislerde Hz. İsa’nın Kuran’a ve peygamberimizin sünnetine tabii olarak geleceği şöyle açıklanmıştır: 
Kırk (40) yıl Allah'ın kitabı ve benim sünnetimle hükmeder, vefat eder. 1 
Meryem oğlu İsa, Hz. Muhammed (sav)'i tasdik ederek, onun milleti (dini) üzere bir imam olarak ve adaletli bir hakem (hüküm verici) olarak inecek ve Deccal'i yok edecek. 2 
Onunla (İsa ile) benim aramda hiçbir peygamber yoktur. Onu gördüğünüz zaman tanıyın! O, orta boylu, beyaza çalar kırmızı renktedir. Sarıya boyalı iki elbise içinde olacak. Yağmur yağmasa da saçından su damlayacaktır. İnsanlarla İslam için savaşacaktır. Mesihu'd-Deccal'i yok edecek, sonra yeryüzünde tam kırk sene kalacak. Sonra ölecek ve namazını Müslümanlar kılacaklardır. (Buhari, Müslim, Ebu Davud ve Tırmizi, Büyük Hadis Külliyatı, Rudani, 5. cilt, s. 380) 
İslamdan başka (hiçbir dini) kabul etmeyecek... Din muttehid olacak... Allah'tan başka hiçbir kimseye ve hiçbir şeye ibadet edilmeyecek... 3 
Hz. İsa (as), Ümmet-i Muhammed'e peygamber olarak değil, şeriat-ı Muhammediyyeyi tatbik etmek için gelecektir. 4 
Hz. İsa (as) inecek ve Resulullah Efendimiz (sav)'in şeriatına tabi olacaktır. 5 
Hazreti Muhammed (sav)'in şeriatı üzerine hüküm verecek, kendisi Peygamber olduğu halde Peygamber'e tabi olacak ve Muhammed (as)'in ümmetinden olacak. Peygamberin ümmeti ve sahabisi olacak… Öyleyse o, sahabelerin en efdali olacak...6 
Kaynaklar: 
1. (Suyuti, el-İ'lam bi Hükmi İsa, Süleymaniye Kütüphanesi, No. 1446/9) 
2. (Hakim, el Müstedrek, Cilt II, s. 309) 
3. (Ruhu'l Meani, 7/60) 
4. (Alusi, el-Cevabu'l Fesih, I, 835) 
5. (Ebu'l Münteha, Şerhu'l Fıkhu'l Ekber) 
6. (Şınkıti, Edvaü'l Beyan, VII, 273) 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder