1 Mayıs 2016 Pazar

Hz. İsa’nın ikinci kez yeryüzüne gelişi hadislerde nasıl bildiriliyor?


Hz. İsa’nın ikinci kez yeryüzüne gelişi hadislerde nasıl bildiriliyor?
Bakan Hz. İsa’nın kibarlığına, kalitesine, nezaketine hayran kalacak...

Allah Kuran’da Hz. İsa’yı yakalamaya gelenleri n onu öldüremediklerini kesin bir dille söylemiştir. Askerler Hz. İsa’yı yakalamaya geldiklerinde onu ihbar eden Yahuda’yı yakaladılar. Allah’ın ayette bildirdiği gibi Allah Yahuda’yı Hz. İsa’ya benzettiği için onu yakalayıp astılar. Hz. İsa ise Allah tarafından tekrar yeryüzüne gönderilmek üzere göğe alınmıştır:
Ve: "Biz, Allah'ın Resulü Meryem oğluMesih İsa'yı gerçekten öldürdük" demeleri nedeniyle de (onlara böyle bir ceza verdik.)Oysa onu öldürmediler ve onu asmadılar. Ama onlara (onun) benzeri gösterildi. Gerçekten onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, kesin bir şüphe içindedirler. Onların bir zanna uymaktan başka buna ilişkin hiçbir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak öldürmediler. (Nisa Suresi, 157)
Yine başka bir ayette Hz. İsa’nın diri olarak tekrar kaldırılacağı şöyle bildiriliyor:
"Selam üzerimedir; doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak yeniden-kaldırılacağım gün de." (Meryem Suresi, 33)
Hz. İsa'nın gelişi konusunda nakledilen hadisler tevatür (içinde yalan ihtimali olmayan) derecesindedir. Hz. İsa’nın tekrar yeryüzüne döneceği ile ilgili hadisleri incelersek:
Vallahi muhakkak ve muhakkak Meryem oğlu İsa inecek, hem adil bir hakem, adaletli bir hükümdar olarak inecek... (Sahih-i Müslim, Bir Şerhin-Nevevi, Cilt II, s. 192; Kitab-ul İman, Bab-u Nuzül-i İsa İbn-i Meryem, Kenzul Ummal, 14/332)
İsa bin Meryem adil bir hakim ve adaletli bir imam olarak inmedikçekıyamet kopmayacaktır... (Sünen-i İbni Mace, 10/340)
Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Meryem oğlu İsa'nın adalet sahibi olarak inmesi yakındır... (Ebu Hureyre ra / Buhari, Büyu 102, Mezalim 31, Enbiya 49; Müslim, İman 242 (155); Ebu Davud, Melahim 14 (4324); Tirmizi, Fiten 54 (2234)
"İmamınız kendinizden olduğu halde Meryem oğlu (İsa) içinize indiği zaman acaba nasıl olursunuz?" buyurdu. (Sahih-i Müslim, c.1, s. 208)
Nihayet Meryem oğlu İsa inerve Müslümanların emiri ona: "Gel, bize namaz kıldır" der. Bunun üzerine Hz. İsa: "Hayır, Allah'ın bu ümmete bir ikramı olarak sizin bir kısmınız diğer bir kısım üzerine emirlersiniz" der. (Sahih-i Müslim, c. 1, s.209)
Deccalin, Yecuc ve Mecucun çıkması, Güneş'in batıdan doğması, Hz. İsa'nın gökten inmesi ve diğer kıyamet alametleri, sahih haberlerde aktarıldığı üzere haktır, olacaktır.
(Ebu Hanife, Nu'man b. Sabit (150/767), Fıkh-ı Ekber, Çeviren: H. Basri Çantay, Ankara, 1982)
... Deccal ortalığa fitne saçarken Cenab-ı hak, Mesih İsa İbni Meryem'i gönderir... Hz. İsa Deccal ile Lüdde (Beytül Makdis'e yakın bir belde) kapısında karşılaşır ve onu yok eder.
(İmam-ı Müslim; Saim Güngör, Büyük Fitne Mesih-i Deccal, s. 104)
Allah'ın düşmanı (deccal) onu gördüğünde tuzun suda erimesi gibi eriyecektir. Onu bıraksa da kendiliğinden helak oluncaya kadar eriyecekse de, Allah Deccali, Hz. İsa'nın eliyle yok edecektir... (Müslim, Fiten: 9, No. 2897, 4/2221)
Hz. İsa yakında inecek, sonra fesat sahibi, bedbaht olan Deccali (manen) helak edecektir.
(Nüzul-i Mesih Risalesi, Ekmel Yayıncılık, İstanbul, 1998, s.121)
Samimi Müslüman kardeşlerimin tüm güçleriyle İslam’ın yayılması için destek olmaları, Hz. Mehdive Hz. İsa zuhur etmeden önce onlara olabilecek en güzel ortamı hazırlamak için gayret etmeleri son derece önemli. Müslüman kardeşlerim birbirlerine çok güzel günlerin yakın olduğunu müjdelesinler.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder