2 Mayıs 2016 Pazartesi

Tüm İslam aleminin başına geçecek olan Hz. Mehdi Arapça bilmeyecek...


Tüm İslam aleminin başına geçecek olan Hz. Mehdi Arapça bilmeyecek...
Hz. Mehdi çok modern, yakışıklı ve genç görünümlü olacak...

Ahir zaman ne kadar güzel ve ne kadar şaşırtıcı bir dönem. Allah bir kulunu tüm İslam aleminin ve dünyanın kurtarıcısı olarak gönderecek. Daha o doğmadan Allah tarafından kaderi belirlenmiş ve tüm insanlığa son İmam olarak seçilmiş. Hz. Mehdi’nin kendisi bile kendisinin Mehdi olduğunu bilmiyor. Tüm İslam alemini başına geçecek olan Hz. Mehdipeygamberimizin hadislerine göre Arapçabilmiyor.
Hadislerde Hz. Mehdi’nin Arapça bilmemesinin dışında peygamberimiz gibiümmi olmasına da değiniliyor. Muhyiddin ibnü'l-Arabi Hazretleri, Hakim et-Tirmizi Hazretleri'nin "Hatmü'l-evliya"da sorduğu soruları cevaplandırmak için yazdığı "el-cevabü'l-müstakim" isimli eserinde hadislere dayanarak bu konuyu şöyle açıklamıştır:
"... O (Hz. Mehdi) Arapça'yı pek iyi konuşamaz, fakat ahlakı hususunda ondan (Peygamberimiz’den) farklı da olmaz. O, orta boylu erlerdendir. Mülkün dönemi onunla biter ve velayet onunla hatme erer (son bulur) ..."(El-cevabü'l-müstakim amma seele anhü et-türmizi el-hakim, bayezid, no: 3750, 242b yaprağı; Kıyamet ve Alametleri, Ömer Öngüt, Hakikat Yayıncılık, s. 288)
Hz. Mehdi Arapça bilmeyecek, ama Allah'tan gelen hikmet ve ilimlerle kuşatılmış olacaktır. Hadislerde “Mehdi’nin bir gecede ıslah edildiğinin” haber verilmesinin manası da budur:  
"Hz. Mehdi, bizden, Ehl-i Beyt'tendir. ALLAH ONU (HZ. MEHDİ’Yİ) BİR GECEDE ISLAH EDER.(Yani, tevbesini kabul eder veya feyizler ve hikmetlerle donatır.) (Sünen-i İbni Mace Kitabü-l 'fiten Tercemesi ve Şerhi- Kahraman Neşriyat, cilt 10, Mütercim: Haydar Hatipoğlu, Bab: 34, s. 348)
"Ey Ehl-i Beyt! Mehdi bizdendir. Aziz ve celil olan ALLAH ONU (HZ. MEHDİ’Yİ) BİR GECEDE ISLAH VE İRŞAD EDECEK (doğru yolu gösterecek)." (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, İmam Şarani, s. 437)
Hadislerde bildirilen bir diğer husus da, Hz. Mehdi’nin sadece bir kısım yardımcılarının Arapça bilecek olmasıdır:
HZ. MEHDİ’NİN YARDIMCILARI ARAP OLMAYACAKDiğer milletlerden olacak. FAKAT ARAPÇA KONUŞACAKLAR. (Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 187)
Gerek Hz. Mehdi’nin Arapça bilmeyecek olması gerekse yardımcılarından sadece bir kısmının Arapça bilecek olması önemli bir bilgiye daha işaret ediyor: Hz. Mehdi ve talebeleri Arap olmayacaklardır. Bu durumda bazı kimselerin “Mehdi Mekke’den veya Medine’den çıkacak” demelerinin de doğru olmadığı görülüyor. Mekke veya Medine’de doğan, yaşayan bir kimsenin Arapça bilmemesi mümkün değildir. Mehdi Arapça bilmeyeceğine göre, bu şehirlerden değil Arapça’nın ana dil olmadığı bir ülkeden ve şehirden çıkacaktır.
Bilindiği üzere medine kelimesi Arapça’da şehir anlamına gelmektedir. Nitekim Peygamber Efendimiz’in şu hadisinde konu açık ve net olarak anlaşılmaktadır:
Hz. İbni Amr'dan rivayet edilmiştir: Peygamberimiz buyurdu ki: Ey Ümmet! Altı şey vardır ki; onlar olmadan kıyamet kopmaz… Altıncısı; medinenin fethi.
-Denildi ki: Hangi medine? (Hangi şehir?)
-Buyurdu ki: Konstantiniyye (İstanbul).
Bu Konstantiniyye'nin Hz Mehdi tarafından yapılacak (manevi) fethidir. (Ramuz-el Ehadis, 296)
Görüldüğü gibi Peygamberimiz, Hz. Mehdi’nin Arapça bilmediğini, kendisinin ve talebelerinin Arap olmadığını bildirdiği gibi, kendisine Mehdi’nin hangi şehirde faaliyet yapacağı sorulduğunda da İstanbul diyerek, Mehdi’nin Türk Milleti içinden çıkacağını şüpheye yer bırakmayacak şekilde açıklamıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme