24 Nisan 2014 Perşembe

Hz. Mehdi ve Hz. Süleyman hangi yönlerden birbirlerine benzerler?


Hz. Mehdi ve Hz. Süleyman hangi yönlerden birbirlerine benzerler?
Hz. Mehdi'nin zuhuru kıyametin en büyük ve ilk alametidir.

Hz. Yusuf tek başınaydı. Allah onu bütün o bölgeye sultan etti. Zülkarneyn de bir kişiydi, Allah’ın izniyle kısa sürede dünyaya hakim oldu. Hz. Süleyman da tek başınaydı, kısa sürede dünyaya hakim oldu. Çünkü hepsi çok samimi iman etmiş peygamberlerdi. Bildiğiniz gibi gerçek samimiyet, gerçek ihlas çok önemli. Allah işte bu samimiyet neticesinde dünya hakimiyetini nasip ediyor. Hz. Mehdi’de ahir zamanda tüm dünyaya hakim olacak kişidir.
Hz.Mehdi’nin hükümranlığı zamanında zalimlerin ve müstekbirlerin hükümranlığı, münafıkların ve hainlerin siyasi nüfuzu Nabud (yok) olacaktır (son bulacaktır).
Hz. Süleyman ve Hz. Mehdi güç, kudret ve dünya hakimiyeti yönünden birbirlerine benzerler.Kuran’da Hz. Zülkarneyn’e olduğu gibi Hz. Süleyman’a da çok büyük bir mülk ve güç verildiği bildirilmektedir. Allah, Hz. Süleyman’ın emrine cinleri vermiş ve o da bunları bir takım mucizevi işleri gerçekleştirmek için kullanmıştır. Allah, Kuran’ın farklı surelerinde Hz. Davud’a ve oğlu Hz. Süleyman’a verilen söz konusu güçler, çok farklı ilimler ve bunun karşılığında onların Allah’a içten şükredişlerini anlatır:
Andolsun, Davud’a ve Süleyman’a bir ilim verdik: “Bizi inanmış kullarından birçoğuna göre üstün kılan Allah’a hamdolsun.” dediler. Süleyman, Davud’a mirasçı oldu ve dedi ki: “Ey insanlar, bize kuşların konuşma-dili öğretildi ve bize her şeyden (bol bir nimet) verildi. Gerçekten bu, apaçık bir üstünlüktür.” Süleyman’a cinlerden, insanlardan ve kuşlardan orduları toplandı ve bunlar bölükler halinde dağıtıldı. (Neml Suresi, 15-17)
Sebe Suresi’nde aynı konu şu şekilde anlatılır:
Süleyman için de, sabah gidişi bir ay, akşam dönüşü bir ay (mesafe) olan rüzgara (boyun eğdirdik); erimiş bakır madenini ona sel gibi akıttık. Onun eli altında Rabbinin izniyle iş gören bir kısım cinler vardı. Onlardan kim bizim emrimizden çıkıp-sapacak olsa, ona çılgın ateşin azabından taddırırdık. Ona dilediği şekilde kaleler, heykeller, havuz büyüklüğünde çanaklar ve yerinden sökülmeyen kazanlar yaparlardı. “Ey Davud ailesi, şükrederek çalışın.” Kullarımdan şükredenler azdır. (Sebe Suresi, 12-13)
Peygamberimiz’in bir hadisinde ise Hz. Mehdi’ye de önemli bir güç verileceği şöyle haber verilmiştir:
(Mehdi) bütün dünyaya malik olacaktır. (El Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 57)
Rivayetlerde Hz. Süleyman ve Mehdi arasında ikisine de büyük bir hakimiyet verilmesinden başka ortak özellikler de olduğu bildirilmiştir. Bunlardan birkaçı şöyledir:
İçinde bulundukları kavime bolluk ve bereket getirecekler:
Allah daha önce kimseye vermediği bir mülk ve pek çok ilim verdiği Hz. Süleyman döneminde çok büyük bir bolluk da yaşatmıştır.
İşte bu, bizim vergimizdir. (Ey Süleyman) Artık sen de hesaba vurmaksızın, ver ya da tut.” Şüphesiz, onun Bizim katımızda gerçekten bir yakınlığı ve varılacak güzel bir yeri vardır. (Sad Suresi, 39-40)
Mehdi’nin geldiği ve İslam ahlakının yaşandığı ahir zamanda da aynı bolluk ve bereketin yaşanacağına rivayetlerde işaret edilmektedir:
Ümmetim o devirde (Mehdi devrinde) öyle bir refah bulacaktır ki o güne kadar onun mislini kesinlikle bulmamıştır. (Sünen-i İbni Mace, 10/347)
Hz. Mehdive Hz. Süleyman çok adaletli olacaklar:
Hz. Süleyman pek adaletli bir hükümdardı. (Esbab-ı Nüzul – Ö.N. Bilmen Tefsiri – İbni Kesir Tefsiri)
Mehdi daha önce zulümle dolu olan dünyayı adaletle dolduracaktır. (Kitab ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy il Ahir Zaman, s. 11)
Onların döneminden önce büyük bir fitne ortamı vardır:
Hz. Süleyman’ın saltanatından önce pek büyük bir fitne olmuştu. (Esbab-ı Nüzul – Ö.N. Bilmen Tefsiri – İbni Kesir Tefsiri)
Hz Mehdi’den önce yaygın katliamların vuku bulacağı büyük bir fitne görülecek. Mehdi, bütün haramların helal sayıldığı büyük bir fitneden sonra çıkacaktır. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 37)
Hz. Mehdi ve Hz. Süleyman 40 yıl başta kalacaklar:
Hz. Süleyman 40 yıl maddi-manevi saltanat sürmüştür. (Esbab-ı Nüzul – Ö.N. Bilmen Tefsiri – İbni Kesir Tefsiri)
Hz. Mehdi (de) 40 yıl baki kalacaktır. (Esbab-ı Nüzul – Ö.N. Bilmen Tefsiri – İbni Kesir Tefsiri, s. 50)
Devirlerinin kutsal emanetleri onların yanındadır:
Hz. Süleyman’ın yanında devrinin kutsal emanetleri (Tevrat’ı şerif, Asa-yı Musa) bulunurdu. (Esbab-ı Nüzul – Ö.N. Bilmen Tefsiri – İbni Kesir Tefsiri)
(Hz. Mehdi’nin) alametlerine gelince beraberinde, Allah resulünün gömleği, kılıncı, sancağı (kutsal emanetler) bulunacaktır. (Kıyamet Alametleri, s. 164)
Dönemlerinde imara çok büyük önem verilir:
Hz. Süleymanzamanında imar işlerine büyük önem verilmişti. Emrinde birçok mimar ve sanatkar çalıştırırdı. (Esbab-ı Nüzul – Ö.N. Bilmen Tefsiri – İbni Kesir Tefsiri)
Mehdi Konstantiniyye ve diğer beldelerin imarına çalışır. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 42)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme